AndrzejDera

Andrzej Dera

Sekretarz Stanu

Urodził się 10 września 1961 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego.

W latach 1990–1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999–2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 1990–1994, a w latach 1998–2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006–2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa. 16 listopada 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Minister Andrzej Dera pełni nadzór merytoryczny nad:
– Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej;
– Biurem Odznaczeń i Nominacji;
– Biurem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Andrzeja Dery należy:
1. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z udzielaniem interwencyjnej pomocy prawnej;
2. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie;
a) powoływania na kierownicze stanowiska państwowe i odwoływania z tych stanowisk,
b) przedkładania listów uwierzytelniających i odwołujących ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej,
c) powoływania i odwoływania przedstawicieli Prezydenta w innych organach państwowych,
d) nadawania tytułu profesora,
e) powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,
f) mianowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz mianowania na stopnie generalskie (równorzędne) i na pierwszy stopień oficerski,
g) nadawania orderów i odznaczeń;
h) występowania z wnioskiem do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
3. nadzór i koordynacja nad organizowaniem i prowadzeniem uroczystości związanych z kompetencjami określonymi w pkt. 2 lit. a–g oraz uroczystości składania ślubowania przez nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
4. nadzorowanie przygotowywania założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje